Jury

Alicja Gronau

Kom­po­zy­tor­ka, teo­re­tyk muzy­ki i peda­gog. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Teoria muzy­ki pod kie­run­kiem prof. Witolda Rudzińskiego, Kompozycja w kla­sie prof. Mariana Borkowskiego). Podczas stu­diów była sty­pen­dyst­ką Ministerstwa Kultury i Sztuki (dwu­krot­nie) oraz lau­re­at­ką sty­pen­dium arty­stycz­ne­go im. Wawrzyńca Żuławskiego (ZAiKS). W 1981 otrzy­ma­ła Nagrodę Rektora za wyni­ki w nauce. W latach 1982–1995 uzu­peł­nia­ła wykształ­ce­nie pod­czas kur­sów kom­po­zy­tor­skich orga­ni­zo­wa­nych przez PTMW (Rydzyna, Radziejowice, Kazimierz Dolny), warsz­ta­tów peda­go­gicz­nych pod kie­run­kiem Instytutu Dalcroze’a (Genewa, Zakopane) i z zakre­su teo­rii muzy­ki (pro­gram Tempus, Muzykologia UW). W 2000 ukoń­czy­ła Podyplomowe Studia Teorii Muzyki AMFC. W latach 1974–86 czło­nek Eksperymentalnego Warsztatu Rytmiki w Instytucie Pedagogiki Muzycznej AMFC i współ­pra­cow­nik Barbary Turskiej i Szabolca Esztényiego. Od 1983 peda­gog UMFC. Ponadto gościn­ny wykła­dow­ca Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, a tak­że Iasi University of Arts (Rumunia), International Theatre Institut (Monachium, Niemcy), Universidad de Chile, Santiago de Chile (Chile), Instituto de Música, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) oraz Conservatorio Superior de Música „Manuel Castillo”, Sevilla (Hiszpania), a także sze­re­gu kur­sów i warsz­ta­tów na tere­nie Polski. Od 2002 jest człon­kiem Kapituły Nagrody Przemysłu Fonograficznego „Fryderyk”, od 2003 — Research Board of Advisors, American Biographical Institut, Inc. Raleigh, North Karolina, USA, w 2011 lau­re­at­ka nagro­dy MKiDN „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Jest autor­ką 14 utwo­rów orkie­stro­wych, 29 kame­ral­nych (instru­men­tal­nych), 17 solo­wych, 8 wokal­nych, 8 wokal­no-instru­men­tal­nych (w tym orkie­stro­wych), 12 mul­ti­me­dial­nych i 1 ope­ry. Jej utwo­ry wyko­ny­wa­ne były w kra­ju i za gra­ni­cą, m.in. na takich festi­wa­lach, jak: 8th International Music Theatre Workshop (Monachium, Niemcy), 7th European Youth Music Festival (Bern, Szwajcaria), Divertimento Chamber Youth Orchestra Presents (Ottawa, Kanada), Universitatea de Arte “George Enescu” (Iasi, Rumunia), VI Festival International de Música Contemporánea Darwin Vargas 2009 (Viñia del Mar, Valparaiso, Chile), Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica (Valparaiso, Chile), Música Polaca Contemporánea (Sewilla, Hiszpania), XVI Word Saxophone Congress (St. Andrews, Wlk. Brytania), Florida State University, College of Music (Tallahassee, USA), Mansfield University (USA), Infinity Arts Café (Jamestown, USA), 61 Europees Muziek Festival voor de jeugd Neerpelt, Neerpelt (Belgia). Posiada w dorob­ku fono­gra­ficz­nym czte­ry pły­ty CD oraz pły­tę DVD.

Jest lau­re­at­ką sze­re­gu nagród kom­po­zy­tor­skich: 1987 — wyróż­nie­nia na Konkursie Młodych Kompozytorów ZKP w Warszawie za Pentarchię na orkie­strę kame­ral­ną; 1992 — IV nagro­dy (I nie przy­zna­no) na Konkursie Kompozytorskim „Gdańsk 1992” zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Schola Cantorum Gedanensis za Mironczarnie II na chór mie­sza­ny a cap­pel­la; 1992 — I nagro­dy na Konkursie Młodych Kompozytorów im. T. Bairda w Warszawie za Okna na 23 instru­men­ty smycz­ko­we; 2001 — I nagro­dy na Konkursie Kompozytorskim „Muzyka ogro­do­wa” zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Ogród Botaniczny UJ w Krakowie za utwór Pobłyski na sopran i orkie­strę kame­ral­ną; 2001 — I nagro­dy na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. I. Spassova w Płowdiw (Bułgaria) za Invocazione — sin­fo­nia voca­le na chór mie­sza­ny a cap­pel­la; 2001 — Nominacji pły­ty XXIth Century Polish Choral Music (Acte Préalable 0100) z utwo­rem Błogosławiony z kan­ta­ty Afirmacje do nagro­dy „Fryderyk 2001”; 2002 — I nagro­dy na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim z oka­zji 45-lecia Opery na Zamku w Szczecinie za ope­rę kame­ral­ną I co wy na to? czy­li cier­pie­nia nowe­go Pirandella. W 2003 insce­ni­za­cja tej ope­ry zna­la­zła się w fina­le ple­bi­scy­tu szcze­ciń­skiej pra­sy i tele­wi­zji — w kate­go­rii Przedstawienie Sezonu — i uzy­ska­ła nomi­na­cję do Bursztynowego Pierścienia, a w 2004 film z jej pre­mie­ry został reko­men­do­wa­ny przez Polską Sekcję International Theater Institute do prze­glą­du fil­mów ope­ro­wych pod­czas Eighth International Music Theater Workshop „New Works in Opera and Music Theater” w Monachium (Niemcy) i jako jedy­ny repre­zen­to­wał tam Polskę. Została ponad­to uho­no­ro­wa­na Medalem Filca (I nagro­da) pod­czas XXIX Szkoły Matematyki Poglądowej Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Jako teo­re­tyk muzy­ki posia­da w dorob­ku 5 ksią­żek (3 współ­au­tor­stwo), 25 publi­ka­cji w książ­kach, bli­sko 20 arty­ku­łów, ponad 50 refe­ra­tów poświę­co­nych tech­ni­ce kom­po­zy­tor­skiej i muzy­ce współ­cze­snej oraz zagad­nie­niom kre­atyw­ne­go naucza­nia i ana­li­zie muzycz­no-rucho­wej. Ponadto przy­go­to­wa­ła 4‑godzinny film Rytmika w uję­ciu Barbary Turskiej, Warszawa-Krynica 2000. Jako redak­tor wyda­ła bli­sko 20 publi­ka­cji, w tym dwu­to­mo­wy Almanach kom­po­zy­to­rów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, AMFC, Warszawa 2004.

Jest człon­kiem Związku Kompozytorów Polskich (od 2009 sekre­ta­rzem gene­ral­nym) i Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Aktywnie dzia­ła w war­szaw­skim Klubie Inteligencji Katolickiej.


źródło: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina / fot. Marta Ankiersztejn, IMIT

Chris David Westover

Dyrygent i kompozytor, adiunkt i dyrektor zespołów dętych na Uniwersytecie Denison (USA). Posiada tytuł doktora sztuki muzycznej w dziedzinie dyrygentury orkiestrowej Uniwersytetu w Oklahomie oraz tytuł magistra muzyki w dziedzinie dyrygentury dętej Meadows School of the Arts (Southern Methodist University).

Dyrygował zespołami dętymi i orkiestrami w kraju i za granicą zostając wielokrotnie nagradzanym za swoje umiejętności. Zdobywca m.in. I nagrody podczas Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2019. Jego dyrygentura została opisana przez Augustę Read Thomas jako „elegancka, odważna, pełna życia, inspirująca i skoncentrowana”.

Przed objęciem obecnego stanowiska adiunkta na Uniwersytecie Denison, Dr Westover prowadził zespoły dęte, orkiestry i spektakle operowe w Bethel College, University of Oklahoma oraz Meadows School of the Arts. Za swoje występy z zespołami szkolnymi i profesjonalnymi otrzymywał szerokie uznanie.

Dr Westover swoje prace badawcze dotyczące Vincenta Persichettiego oraz Beethovena prezentował na Hong Kong Baptist University oraz na konferencjach College Band Directors National Association i Internationale Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik. Dyrygował orkiestrami w Stanach Zjednoczonych oraz w Chinach i w Polsce.

Od 2017 roku kilkukrotnie został laureatem Amerykańskiej Nagrody Dyrygenckiej za dyrygenturę symfoniczną, chóralną oraz dyrygenturę zespołów dętych.


źródło: Denison University

Odtwórz wideo
Ryan Latimer

Ryan Latimer jest kompozytorem obecnie mieszkającym w Birmingham. Jego muzyka była wykonywana na całym świecie przez najlepsze orkiestry takie jak London Symphony Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, China National Symphony Orchestra, BBC Concert Orchestra, London Sinfonietta, Britten Sinfonia, Warsaw Chamber Opera i Birmingham Contemporary Music Group. Ryan był rezydentem BBC Symphony Orchestra w ramach Sound and Music Embedded Scheme, a jego kompozycja napisana dla tej orkiestry została wyemitowane w BBC Radio 3 w 2016 roku, a następnie znalazła się na liście World Music Days 2018 ISCM. Był także kompozytorem-rezydentem współpracującym z grupą taneczną Cohan Collective.

Nagrania jego kompozycji, Mills Mess, Moby Dick i Chloe zostały wydane przez RMN Records, Ablaze oraz na albumie Next Wave NMC Recordings, który jest zbiorem wykonań prezentującym różnorodne nowe utwory dwunastu młodych kompozytorów.

W 2014 roku odbyła się premiera jego pierwszej opery, Three Tall Tales of Doctor Monsieur Façade, stworzonej na zamówienie Warszawskiej Opery Kameralnej. W 2013 roku był jednym z sześciu kompozytorów, którzy wzięli udział w programie LSO Panufnik Scheme, co zaowocowało wykonaniem jego utworu orkiestrowego Rapsodia. W tym samym roku był też jednym z sześciu prezentowanych kompozytorów na Festiwalu Brzmień Austriackiego Forum Kultury, a jego utwór Divertimento, wykonany na zamówienie Britten Sinfonia, miał premierę w Wigmore Hall i transmitowany był przez BBC Radio 3. W 2011 roku otrzymał pierwszą nagrodę na Spotkaniu Młodych Kompozytorów (Holandia), a następnie otrzymał zamówienie na napisanie utworu dla holenderskiego zespołu Orkest de Ereprijs.

Ryan Latimer jest wykładowcą na Uniwersytecie w Birmingham. Jego dzieła są publikowane przez Composers Edition.


źródło: ryanlatimer.com

Eunho_Chang

Kompozytor, urodzony w 1983 r. w Daegu, Korea Południowa. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku siedmiu lat. Ukończył kompozycję na Uniwersytecie Keimyunga (licencjat), Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (magister) i uzyskał doktorat z dziedziny kompozycji i teorii muzyki na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina pod kierunkiem profesora Marcina Błażewicza. Uczestniczył w wielu warsztatach i kursach mistrzowskich, m.in. Impuls Academy, Voix Nouvelles, Matrix12″ w Experimental Studio des SWR we Freiburgu, które były prowadzone przez takich kompozytorów jak: Unsuk Chin, Chaya Czernowin, Brian Ferneyhough, Beat Furrer, Fabien Lévy, Oscar Bianchi, Clemens Gadenstätter. W 2014 roku przyznano mu koncert monograficzny przez Arts Council Korea, a także stypendium Pro Polonia od 2009 do 2011 roku.

Od 2011 roku jest wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Za utwór Fantasia Luminosité na skrzypce solo i orkiestrę otrzymał 30. nagrodę Królowej Sofii (Hiszpania, 2013) jako najmłodszy kompozytor. Po premierze otrzymał pozytywne recenzje m.in. od czołowej hiszpańskiej gazety La Vanguardia, a krytycy muzyczni tacy jak José Luis Pérez de Arteaga, wygłosili m.in. takie pochwały jak „Liryczna wirtuozeria” i „Potężny, energiczny utwór rapsodyczny”. W kolejnym roku został zaproszony do jury 31. edycji Nagrody Królowej Sofii. Jest laureatem licznych konkursów krajowych i międzynarodowych, m.in. Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego na stulecie Towarzystwa Autorów ZAiKS za Phenomenon for orchestra – II Nagroda (2018), Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w dziedzinie kompozycji – III Nagroda (2018), George Enescu International Competition for Composition, Grand Prix of Symphony Section (2011, Rumunia), V i VI International Jurgenson Composition Competition – druga nagroda w 2009 i 2011 r. (Rosja), II Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Ignacego Paderewskiego – pierwsza nagroda (2009), oraz Dong-A Music Competition for Composition – pierwsza nagroda (2009, Korea Południowa). Finalista Konkursu w Genewie (Szwajcaria) w 2013, Półfinalista Konkursu Królowej Elżbiety w Belgii w 2011.

Eunho Chang komponował na zamówienie Feeding Music Milan-Music na EXPO 2015, Voix Nouvelles Royaumont, Musica Polonica Nova (współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Zamku Królewskiego w Warszawie, Płockiej Orkiestry Symfonicznej, Vacances Percutantes Festival w Marmande, „Hwaum project – Move on Asia”, zespołu Kwartludium, Opium String Quartet, zespołu Tactus, Keimyung University i Tria Chopinowskiego.

Jego kompozycje były wykonywane przez wybitne zespoły i orkiestry, takie jak TIMF Ensemble, Arditti Quartet, Klangforum Wien, zespół Contrechamps, Divertimento Ensemble, zespół Tactus, Musiques Nouvelles, Sound New Ensemble, SurPlus Ensemble, Mark Pekarsky Percussion Ensemble, Hashtag Ensemble, Spółdzielnia Muzyczna, zespół SORI, Neo Quartet, Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Spanish Radio-Television Symphonic Orchestra, Janacek Phiharmonic Orchestra, Kyeonggi Philharmonic Orchestra, Suyeol Choi, Sandro Gorli, William Blank, Carlos Kalmar, Enno Poppe, Jean-Paul Dessy, Gregory Charette, Kristof Barati, Michinori Bunya, Felix Renggli, Angele Chemin w większości krajów europejskich oraz w Korei Południowej i USA, a także transmitowane radiowo w Hiszpanii, Rosji, Szwajcarii i Korei Południowej.

Został wybrany na stanowisko kompozytora – rezydenta Hashtag Ensemble, zespołu Polywerk, zespołu Kwartludium, Voix Nouvelles w Royaumont we Francji, Forum Kompozytorów w Tactus w Belgii, Konserwatorium Narodowym w Pradze (wspierany przez Arts Council Korea) i Rezydenta Asystenta na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Jego utwory zostały wydane przez Simon Verlag w Niemczech i Sejong Culture Society w USA. Monograficzna płyta Kaleidoscope – utwory kameralne Eunho Changa w KAIROS w 2018, “Memory” utwory fortepianowe Eunho Changa w 2017, Sanjo Series volume 1 in 2015 zostały wydane przez Requiem Records oraz DUX w Polsce.


źródło: eunhochang.com / fot. Anita Wąsik

Odtwórz wideo
Adam_Czajkowski

Dyrygent – absolwent Wojskowego Liceum Muzycznego im. Karola Kurpińskiego w Gdańsku oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie dyrygentury orkiestr dętych. W roku 1998 ukończył studia podyplomowe w zakresie chórmistrzostwa w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a w roku 2000 studia podyplomowe w zakresie emisji głosu w tej samej uczelni. Od roku 1987 związany z Orkiestrą Koncertową Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, początkowo jako instrumentalista, a następnie jako dyrygent. W latach 2004 – 2008 pełnił funkcję Dowódcy – Kapelmistrza Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego.

Jest autorem blisko stu transkrypcji i aranżacji muzycznych na orkiestrę dętą. Dokonał wielu nagrań płytowych jako instrumentalista i dyrygent. Wielokrotnie zapraszany do udziału w pracach jury festiwali i konkursów orkiestr dętych, jak również jako wykładowca warsztatów dla dyrygentów i tamburmajorów. Od kilkunastu lat jest członkiem zarządu (od 2015 – prezes) polskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Muzyki Wojskowej. Od roku 2009 jest dyrygentem Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach, z którą wielokrotnie zdobywał najwyższe laury na festiwalach i konkursach dla amatorskich zespołów muzycznych.


źródło: Materiały własne Adama Czajkowskiego / fot. RZAWP

Daniel_Cichy

Dyrektor i redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Muzykolog, publicysta muzyczny, menadżer kultury i wydawca.

Przez wiele lat związany z Instytutem Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Instytutem Muzykologii UJ. Jest laureatem Ray E. & Ruth A. Robinson Musicology Award, stypendystą Deutscher Musikrat i Ernst-von-Siemens-Musikstiftung, tygodnika „Polityka” i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Oprócz działalności naukowej, Daniel Cichy prowadził czynną działalność jako krytyk i publicysta muzyczny. Współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Ruchem Muzycznym”, Drugim Programem Polskiego Radia oraz Radiem Kraków; publikował eseje i teksty krytyczne w prasie polskiej („Glissando”, „Didaskalia”, „Teatr”) i zagranicznej („Neue Musikzeitung”, „MusikTexte”, „Neue Zeitschrift für Musik”). W styczniu 2013 roku został redaktorem naczelnym Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, a od stycznia 2017 roku zajmuje stanowisko dyrektora i redaktora naczelnego tej oficyny. Odpowiada za realizację projektu „100 na 100. Muzyczne dekady wolności”, największego muzycznego projektu wolnej Polski, Przygotowywanego w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.


źródło: PWM / fot. Anna Maria Olak

Odtwórz wideo
Jakub Nikiel 1

Kompozytor, redaktor prowadzący Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, pomysłodawca serii Biblioteka Orkiestr Dętych.

Urodzony w 1990 roku w Bielsku-Białej. Ukończył Politechnikę Śląską w zakresie inżynierii ruchu na Wydziale Transportu w Katowicach. Równolegle rozpoczął naukę w klasie kompozycji prof. Andrzeja Dziadka w gdańskiej Akademii Muzycznej, którą ukończył dyplomem z wyróżnieniem w 2017 roku. W latach 2015 i 2016 otrzymał Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne. Jest członkiem Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich.

Pracuje jako redaktor prowadzący w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w Krakowie, przygotowując premierowe materiały orkiestrowe dla zespołów i orkiestr z całego świata. Jest autorem projektu Biblioteka Orkiestr Dętych realizowanym w Polskim Wydawnictwie Muzycznym od 2019 roku. Kontynuuje swoją działalność kompozytorską, a jego utwory i aranżacje są wykonywane w całym kraju jak i za granicą: Le Carreau du Temple, Paris (2018); Clara Schumann Saal, Frankfurt (2018); St. Albert’s Church, San Jose, California (2017). Jego zainteresowania kompozytorskie skupiają się na literaturze orkiestrowej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży oraz metodycznej literaturze fortepianowej.

W 2018 roku opracował dla Krzysztofa Pendereckiego jego Fanfarę napisaną z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości wykonywaną w ramach koncertów 100 na 100. Muzyczne dekady wolności.

Jest zdobywcą III nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Fontannie bije ten dzwon za utwór Echa Gdańska na carillon św. Katarzyny i taśmę (2016) oraz laureatem Konkursu Kompozytorskiego im. H. H. Jabłońskiego za utwór Trio per Marimba, Vibrafono e Pianoforte (2015). Pisał m.in. na zamówienie Polskiego Stowarzyszenia Carillonowego czy na Warsztaty Muzyki Współczesnej prowadzone przez Lennart’a Dohms’a z Hochschule der Künste Bern (2014). Uczestniczył również jako wykonawca w XII Bałtyckim Festiwalu Nauki (2014).


źródło: Materiały własne Jakuba Nikla

Odtwórz wideo
Mariusz Dziubek

Dyrygent, doktor sztuki muzycznej (dyrygentura), aranżer, producent muzyczny. Dyrygent Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie.

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, Akademii Muzycznej w Gdańsku, Wrocławiu, Bydgoszczy, a także Dolnośląskiej Szkoły Służb Publicznych we Wrocławiu. Od dzieciństwa związany ze środowiskiem orkiestr dętych; propagator instrumentów dętych i wszelkich projektów związanych z promocją zespołów dętych. Z powodzeniem koncertuje w kraju i za granicą.

Na koncie ma aranżacje ponad 150 utworów na big-band i orkiestrę dętą, z gatunku classic, jazz, pop music. Był dyrektorem artystycznym takich wydarzeń jak: Koncertu Wolności z okazji 35. rocznicy Zbrodni Lubińskiej (2017), Wielkiego Koncertu Wolności (2018) oraz show Kolej na Lubin (2019).

Jako założyciel i lider big-bandu Dziubek Band wystąpił w telewizyjnych show Must Be The Music oraz Mam Talent.


źródło: Materiały własne Organizatora / fot. Łukasz Gawroński

Odtwórz wideo
Jaroslaw_Praszczalek

Dyrygent, kompozytor, instrumentalista, pedagog, popularyzator wiedzy o muzyce. Ukończył Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (kierunek: dyrygentura symfoniczno-operowa) na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Licencjat obronił w klasie prof. Marka Pijarowskiego, studia magisterskie – w klasie prof. Szymona Kawalli. W 2017 roku uzyskał na macierzystej uczelni tytuł doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Laureat licznych konkursów z zakresu teorii muzyki, kompozycji oraz improwizacji. Finalista II i III edycji programu Scena Młodych Warszawskiej Opery Kameralnej, w ramach którego poprowadził prawykonania oper współczesnych kompozytorów. Artysta od 2011 jest prelegentem koncertów edukacyjnych w Filharmonii Narodowej w Warszawie, a od 2014 pracuje jako dyrygent-pedagog w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. W 2016 album sopranistki Joanny Freszel Real Life Song, na którym artysta dyryguje prawykonaniami utworów Miłosza Bembinowa i Katarzyny Szwed, otrzymał dwie nominacje do nagrody Fryderyka oraz prestiżową nagrodę Les Orphées d’Or.

Jako dyrygent współpracuje także z Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus, Orkiestrą symfoniczną Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Filharmonią Świętokrzyską im. Oskara Kolberga w Kielcach, Filharmonią Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży,  Filharmonią Rybnicką im. Braci Szafranków, Elbląską Orkiestrą Kameralną, Radomską Orkiestrą Kameralną, Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Śródmiejskim Teatrem Muzycznym, Teatrem Muzycznym Arte Creatura oraz Teatrem Rozmaitości w Warszawie. Od 2017 jest wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Warto nadmienić, że z prowadzonymi przez siebie młodzieżowymi orkiestrami dętymi, artysta występował w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, Filharmonii Częstochowskiej oraz w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.


źródło: Materiały własne Jarosława Praszczałka

Odtwórz wideo